ฉลองสงกรานต์ ไทเป ทุ่งลาเวนเดอร์ ฮัวเหลียน ไทจง

รายการทัวร์ : สงกรานต์ ไทเป ทุ่งลาเวนเดอร์ ฮัวเหลียน ไทจง
รหัสทัวร์      : TG 6 วัน 5 คืน
ประเทศ      : TAIWAN
ระยะเวลา    : 6 D 5 N
สายการบิน  : Thai Airway International

วันแรก : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน –  ไทเป– ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –  ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)    
04.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาท์เตอร์  D ประตู  3 สายการบิน THAI AIRWAY เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
07.10 น. : ออกเดินทางสู่กรุงไทเป…โดยสายการบิน THAI AIRWAY  เที่ยวบินที่ TG634
11.50 น. : ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหาร  นำทุกท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์TA SHEE BLOOMING OASIS ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งอย่างสวยงามและยังมีแปลงดอกไม้หลากสีที่จะทำให้ทุกท่านประทับใจ  อิสระให้ทุกท่านได้เดินชมสวนพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เย็น :บริการอาหารเย็น ณ.ห้องอาหารโรงแรมแบบนานาชาติพุฟเฟ่ต์ หลังอาหารจากนั้นนำท่านเข้าโรงแรม 5 ดาว  ( แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว )
ที่พัก : โรงแรม FRESH FIELDS หรือเทียบเท่า www.freshfields.com.tw

วันที่สอง : ไทเป – ฟาร์มซิงจิ้ง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา –  วัดพระถังซัมจั่ง- วัดเหวินอู่ – ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มซิงจิ้ง  นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มชิงจิ้ง  สวิตเซอร์แลนด์น้อย   สถานที่ที่ท่านสามารถผัสกับรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ ในเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่บริเวณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาไตร ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร สถานที่ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะขนาดใหญ่ สัมผัสถึงความน่ารักของแกะขนปุยนุ่นสีขาว สนุกกับการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิดกับธรรมชาติที่แสนสวยงามสูดโอโซนแสนบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย
เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ  ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่ วัดเสวียนกวง นมัสการอัฐิของ  พระถังซามจั๋ง   ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทจง
ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็ค เนื้อ , หมู , ไก่, ปลาแซลมอน , ปลาหิมะ ให้ท่านเลือกพร้อมบุฟเฟสลัดบาร์  หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้ อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
พักที่ : CITY RESORT http://cityresort.com.tw//  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : ไทจง –  ไทเป- ศูนย์ประการังแดง – ร้านขนมเว่ยเก๋อ – จงเรี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำคณะท่านเข้าชม ศูนย์ประการังแดง ชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจ  ได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง    จากนั้นนำท่าน อิสระ เลือกชิมเลือก ช้อปปิ้งขนม ของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ฯลฯ ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นร้านเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์รูปท่านประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วเป็นพรีเซนเตอร์
เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ ชม กองทหารยามรักษาการโชว์เปลี่ยนผลัดที่มีความเข้มแข็ง สวยงามติดอับดับ 1ใน3ของโลกไม่แพ้พระราชวังบั๊กกิ้งแฮมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวันเพราะพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอู่เจี้ยวภัตตาคาร 200 ล้าน หลังอาหาร นำทุกท่านไป อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าาใบรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลา
พักที่ : FULLON SHENKENG 4 ดาว หรือเทียบเท่า  www.shenkeng.fullon-hitels.com.tw

วันที่สี่ : ไทเป – นั่งรถไฟด่วน  – ฮวาเลียน  – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ -ไทเป
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป โดย รถไฟด่วน ชม เดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (โดยรถไฟด่วน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. ปกตินั่งรถ 5 ช.ม.) ตลอดเส้นทางเป็นภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามบนเส้นทาง ซูฮัว โดยอีกด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านจะเป็น หน้าผาสูง
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ”  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตา ด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป ด้วยรถไฟด่วน  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
พักที่ : FULLON SHENKENG  http://shenkeng.fullon-hotels.com.tw// หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : ตึกไทเป 101- duty fee  – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน -ซีเหมินติง
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นเดินทางสู่ “ตึกไทเป 101”  ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับสองของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกไทเป 101 สู่ชั้น 89 ซึ่งเป็นจุดชมวิวชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามโดยรอบเมืองไทเปพร้อมกันนั้นท่านยังสามรถลงมาชั้น88ชมลูกตุ้มยักษ์ที่ใช้เป็นตัวถ่วงตึกยามเกิดแผ่นดินไหวจากนั้น อิสระท่านช้อปปิ้ง แหล่งทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % จากนั้น  นำท่านเดินทางชม “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา นำคณะท่านชม วัดหลงซานสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันดั้งเดิม มี    ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม ภายในแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ส่วนหน้า ส่วนหลังห้องโถง และส่วนกลางห้องโถง ประติมากรรมมังกรหิน ที่งดงามตั้งอยู่ด้านข้าง วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติจำนวนมากนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้า    พ่อกวนอู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ในวัด
 เย็น : บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุ้ง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : FULLON SHENKENG 4 ดาว หรือเทียบเท่า  www.shenkeng.fullon-hitels.com.tw

วันที่หก : ไทเป – เย่หลิว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย.
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษกุ้งมังกรซี่ฟู๊ด  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมือง  ทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไ ต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อ  นำทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ DUTY FREE ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ น้ำหอม กระเป๋าแบรนเนมมากมาย ได้เวลาอันสมควร
ค่ำ : ** อาหารค่ำ … อิสระตามอัธยาศัย**
20.05 น. : เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAY  เที่ยวบินที่ TG635
22.50 น. : ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : สงกรานต์ ไทเป ทุ่งลาเวนเดอร์ ฮัวเหลียน ไทจง 6D 5N  (TG)
รายละเอียดทัวร์ : 6 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง เดือน : วันที่ 15 – 20 เม.ย. 57
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ :  48,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) : 48,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) : 47,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ : 7,500.-

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าวีซ่าไต้หวันสำหรับหนังสือเดินทางไทย
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
*ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก  10,000  บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
- ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

การยกเลิก
* สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทำวีซ่า
หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง  ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารยื่นวีซ่า
* หนังสือเดินทาง  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ณ วันเดินทาง
* รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป  อายุไม่เกิน 6 เดือน  ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีขาว
* สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น  ( ปรับบัญชียอดล่าสุด )  ทุกหน้าทุกแผ่น
* หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน (ตัวจริงเท่านั้น)
- ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน  เป็นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริษัท  :  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน  นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา  ( อายุ 16 ปีขึ้นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ
( อายุ ต่ำกว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
* ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็น  ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
* บหย่า ( ถ้ามี )

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า
เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่มเข่าสถานทูต ทางสถานฑูตจะต้องให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:
3.1 เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้:
1. คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)
•    หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
•    ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
•    ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปัจจุบันเป็นผู้ที่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พำนักถาวร หรือ
(ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
•    ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข้อมูลทั่วไปไต้หวัน, ช้อปปิ้งไต้หวัน, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ไต้หวัน, สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เทศกาลไต้หวัน, โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน และติดป้ายกำกับ , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร