ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 5 วัน 4 คืน

ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 5 วัน 4 คืน

รายการทัวร์ไต้หวัน: ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 5 วัน 4 คืน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
สายการบิน: TG
ราคาทัวร์: 37,900.-

รถไฟหัวจรวด

รถไฟหัวจรวด

รายละเอียดไฮไลท์ทัวร์: ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 5 วัน 4 คืน

 • ไทเป
 • ไทจง
 • ทะเลสาปสุริยันจันทรา
 • นั่งรถไฟด่วน
 • ขึ้นตึก 101
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ
 • เหย่หลิ่ว
 • จิ่วเฟิ่น
 • อาบน้ำแร่ 1 คืน
 • อาหารพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี ผู้ซึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม, เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป, สเต็คไต้หวันพร้อมสลัดบาร์, กุ้งมังกรซีฟู๊ด, พระกระโดดกำแพง, ชาบูชาบู
 • พิเศษสุด!!! อาบน้ำแร่ 1 คืน
 • เดินทางโดยการบินไทย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป – เถาหยวน – เมืองผู่ลี่ – อาบน้ำแร่

 เมืองผู่ลี่

เมืองผู่ลี่

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 2 สายการบินไทย โดยเจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน

07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เที่ยวบินที่ TG 634
11.50 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านอาหารด้วยบุฟเฟต์
นำท่านเดินทางสู่เมืองผู่ลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ผู่ลี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุด…เนื่องจากมีภูเขาสูงล้อมรอบแปดทิศนอกจากอากาศดีแล้วยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เมืองผู่ลี่จึงเพียบพร้อมไปด้วยแหล่งน้ำดี อากาศบริสุทธิ์และสาวสวยงาม

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษเมนูสเต็ก พร้อมสลัดบาร์ ท่านสามารถเลือกเมนูหลักเป็น เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมูได้ 1 อย่าง
บุฟเฟ่ต์สลัดบาร์: ประกอบด้วยอาหารต่างๆ หลากหลายชนิด อาทิเช่น ติ่มซา สลัดผักผลไม้ พัฟฟี่ซุป อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น ของหวาน และผลไม้สดๆ เป็นต้น

พักที่ Fresh Fiedis หรือเทียบเท่า
**อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ตามอัธยาศัย หมายเหตุขอให้ทุกท่านกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย

วันสอง วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – กระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา

วัดพระถังซำจั๋ง

วัดพระถังซำจั๋ง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร…เดินทางสู่เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลค เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่
โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
เมนู !!! ซอลต้นหอมไก่บ้าน / หอยตลับผัดพริก / ซอลมะเขือเทศย่างซี่โครงหมู / ซุปซีฟู๊ด / หมูป่าผัดซอดสเต๊ก / ผัดผักตามฤดูกาล /
ปลาประธานาธิบดีนึ่งซีอิ้ว / ปลาหมึกผัดขึ้นไฉ่ / ซุปสมุนไพรจีน / ผลไม้ตามฤดูกาล / ข้าวสวย /น้ำเย็น + น้ำชา
นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะได้ชมโชว์ระบำพื้นเมืองโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวันจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นพอท่านแวะชิมชาอูหลง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษบุฟเฟต์สุกี้ชาบูชาบู หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก

พักที่   City Resort หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไทจง – เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – ไทเป – ขึ้นตึก ไทเป 101

จิ่วเฟิ่น

จิ่วเฟิ่น

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ กุ้งมังกร ซีฟู๊ด
เมนู !!! สลัดกุ้งมังกร + เปาฮื้อชิ้น / ปลานึ่งซีอิ้ว / กุ้งลวก / หอยเปาฮื้อนึ่งคนละ 1 ตัว / ผัดปู / ลูกชิ้นปลาหมึกทอด / ปลาไข่ทอด / ผัดผักตามฤดูกาล / ไข่เจียวต้นหอม / น้ำซุปสาหร่าย+ปลา / ผลไม้ตามฤดูกาล / ข้าวสวย /น้ำเย็น + น้ำชา

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป
นำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ จินผิงเสียวหลงเปา
เมนู !!! ออเดิร์ฟ / เสียวหลงเปา คนละ 4 ลูก / เสียวหลงเปาใส้ไข่ปู คนละ 1 ลูก / เสียวหลงเปาไส้กุ้งคนละ 1 ลูก / เกี้ยวนึ่งไส้หมู+ผัก คนละ 1 ลูก /ขนมจีบข้าวเหนียวคนละ 1 ลูก / ปลาชิ้นทะเลสาบซีหู / ผัดผักตามฤดูกาล / ข้าวผัดซากูระ / ซุปเสฉวน / ขนมหวาน / ข้าวสวย/น้ำเย็น + น้ำชา หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก

พักที่ FULLON SHENKENG หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ไทเป – นั่งรถไฟด่วน – ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟด่วน – ไทเป

อุทยานทาโรโกะ

อุทยานทาโรโกะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม …
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียนโดยรถไฟด่วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงฮัวเหลียน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู !!! ออเดิร์ฟสลัดเปาฮื้อ + หอยเชลล์ + หอยหวาน / กุ้งสดสมุนไพรจีน / ไก่หม้อดิน / ปลิงทะเล+ปลาหมึกสด+ปลาสด+หมั่นโถ่วทอด / เนื้อปลาแมนปอผัดขึ้นไฉ่ฝรั่ง / ขาหมูน้ำแดง / ปลานึ่งซีอิ้ว / ผัดเห็ดหอม+หน่อไม้ฝรั่ง / ซุปปลา / ข้าวสวย / ผลไม้ตามฤดูกาล /น้ำเย็น + น้ำชา

บ่าย นำท่านสู่ “อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทาง

ประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตา ด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติ เทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิว อีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป โดยรถไฟด่วน

เย็น บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย… เนื้อย่างสไตล์เกาหลี

วันที่ห้า พิพิธภัทฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง – สนามบินสุวรรณภูมิ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม… หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี…จากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้…

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ พระกระโดดกำแพง
เมนู !!! ออเดิร์ฟสลัดปลาหมึก / กุ้งนึ่ง / หมูสามชั้นเปรี้ยวหวาน / พระโดดกำแพง / ปลาทอดกรอบน้ำแดง / ปอเปี๊ยะหมู+ซีฟู๊ด /
น้ำซุปสุขภาพ / เห็ดรวมสุขภาพ / ผัดผักตามฤดูกาล / ซาลาเปาไส้ถั่วแดง / ผลไม้ตามฤดูกาล / ข้าวสวย /น้ำเย็น + น้ำชา
หลังอาหารให้ท่านได้อิสระในโรงแรมตามอัธยาศัย หรือเลือกออกมาเดินย่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่ามาบุญครอง มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก สมควรเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.05 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635

22.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  ราคาทัวร์ สำหรับเดินทาง เดือน : มิถุนายน
กำหนดการเดินทาง: 5-9,12-16,19-23,26-30 มิ.ย. 56

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ:   33,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน:   33,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง):   33,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง):   32,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ:   11,900.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 1500 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
* ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด ฯลฯ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน

- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
- ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

- สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทำวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า เอกสารยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2.รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน
3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น
6.หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน
- ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา (อายุ 16 ปีขึ้นไป) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ(อายุ ต่ำกว่า 16 ปี) สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
7.ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
8.ใบหย่า (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน

1. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:
3.1.เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3.ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
3.4.ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้:
1. คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)
1.1.หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
1.2.ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
1.3.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปัจจุบันเป็นผู้ที่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พำนักถาวร หรือ
(ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

หมายเหตุ

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ไต้หวัน, รวมทัวร์ไต้หวันทั้งหมด, โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร