โปรร้อนแรงแห่งปี ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- วัดจงไถซานซื่อ
- ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซำจั๋ง
- วัดเหวินหวู่
- ชิมชาอู่หลง
- ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย
- ไทเป
- ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์ปะการังแดง
- พิพิธภัณฑ์กู้กง
- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
- อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค
- ซีเหมินติง
- Duty Free
- อุทยานเย่หลิ่ว
- อาหารพิเศษ…อาหารจีนกวางตุ้ง,สุกี้ชาบู ชาบูเสี่ยวหลงเปา

กำหนดการเดินทาง 8-11, 9-12, 10-13, 11-14, 15-18, 16-19, 23-26, 28-31 พ.ค. 57, 13-16 มิ.ย.57, 19-22, 20-23 มิ.ย.57

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน
วันที่สอง วัดจงไถฉานซื่อ- วัดเหวินอู่ – ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซาจั๋ง – แวะชิมชาอูหลง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ศูนย์ประการังแดง-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101( ไม่รวมบัตร )-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ DUTY FREE – เย่หลิ่ว – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ ฯ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ไต้หวัน, โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร