ไต้หวัน ไฮคลาส ทุ่งลาเวนเดอร์ 5D 4N

รายการทัวร์ : ไต้หวัน ไฮคลาส ทุ่งลาเวนเดอร์ 5D 4N (TG)
รหัสทัวร์      : TG 5 วัน 4 คืน
ประเทศ      : TAIWAN
ระยะเวลา    : 5 D 4 N
สายการบิน  : Thai International Airways

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

1024px-Sun-Moon-Lake-Taiwanฟงเจี้ย ไนท์มาเก๊ต 1

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – จงเรี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์บาซ่าร์
05.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 GATE 4 ROW D โดย สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก
07.10 น. : เหิรฟ้าสู่ เมืองไทเป  โดยเที่ยวบินที่  TG 634
11.50 น. : ถึงท่าอากาศยานเถาเหยีวน เมืองเถาหยวน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีนซิตี้สูท หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ ชมกองทหารยามรักษาการโชว์เปลี่ยนผลัดที่มีความเข้มแข็ง สวยงามติดอับดับ 1ใน3ของโลกไม่แพ้พระราชวังบั๊กกิ้งแฮมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวันเพราะ พิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอู่เจี้ยวภัตตาคาร 200 ล้าน หลังอาหาร  นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าาใบรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าโรงแรม
พักที่ : FULLON SHENKENG 4 ดาว หรือเทียบเท่า  www.shenkeng.fullon-hitels.com.tw

วันที่สอง : ตึกไทเป101 ( รวมบัตรขึ้นตึก ) – ศูนย์ประการังแดง – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ TA SHEE BLOOMING OASIS – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่พัก 5 ดาว 
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก101ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %  **รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 **  จากนั้นนำคณะท่านเข้าชม ศูนย์ประการังแดง ชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจ  ได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา หลังอาหาร  ออกเดินทางสู่  เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวันเมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
นำทุกท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ TA SHEE BLOOMING OASIS ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งอย่างสวยงาม และยังมีแปลงดอกไม้หลากสีที่จะทำให้ทุกท่านประทับใจ  อิสระให้ทุกท่านได้เดินชมสวนพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เย็น : บริการอาหารเย็น อาหารพิเศษ แบบสเต๊ก+บาร์สลัด หลังอาหารรนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของ
ที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGERพลาดไม่ได้ที่นี่    ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรม 5 ดาว แท้ๆๆ ( แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว ) 
ที่พัก : FRESH  FIELDS หรือเทียบเท่า     www.freshfields.com.tw/

วันที่สาม : ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หนาดโถฟาร์มชิ้งจิ้ง
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ  พระถังซามจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารพิเศษ สุกี้ชาบู ชาบูที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน  หลังอาหาร นำคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนาดโถ
เย็น : บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง  หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรม
พักที่ : SWEDEN HOLIDAY  หรือเทียบเท่า บนฟาร์ชิ้งจิ้ง  www. WEDENHOLIDAY.COM.TW/

วันที่สี่ : ฟาร์มชิงจิ้ง(ซื้ออาหารเลี้ยงแกะ+ชมโชว์ม้า  ) – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง แต่เป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด และ มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือ ฟาร์มชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขา สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้คนมาเที่ยวและเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ โซนแรกเป็นฟาร์มที่ไว้เลี้ยงแกะ และ บริเวณชมวิวในบริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ มีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ และ ในบริเวณฟาร์มท่านสามารถสัมผัสแกะ ได้อย่างใกล้ชิด หรือ สนุกสนานกับการขี้ม้าที่แสนน่ารักจากนั้นนำท่านสู่ เมืองไทเป นำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรดและขนมอื่นๆ อีกมากมายที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ นำท่านชม วัดหลงซาน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันดั้งเดิม มี    ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม ภายในแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ส่วนหน้า ส่วนหลัง    ห้องโถง และส่วนกลางห้องโถง ประติมากรรมมังกรหิน ที่งดงามตั้งอยู่ด้านข้าง วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงและ    ความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติจำนวนมากนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้า   พ่อกวนอู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ในวัด
เย็น : บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุ้ง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : FULLON SHENKENG 4 ดาว หรือเทียบเท่า  www.shenkeng.fullon-hitels.com.tw

วันที่ห้า : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – DUTY FREE-นั่งรถไฟความเร็วสูง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมือง  ทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อ.
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษกุ้งมังกรซี่ฟู๊ด  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย. นำทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง DUTY FREE ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ น้ำหอม กระเป๋าแบรนเนมมากมาย ได้เวลาอันสมควร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหัวจรวดเพื่อ นั่งรถไฟหัวจรวด สู่ เมืองเถาหยวน (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความทันสมัยสะดวกสบายที่สุดเดินทางถึงสถานีรถไฟเถาหยวนใช้เวลาเพียง15-20 นาที
เย็น : บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.05 น. : เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 635
22.50 น. : ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ไต้หวัน ไฮคลาส ทุ่งลาเวนเดอร์ 5D 4N (TG)
รายละเอียดทัวร์ : 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง เดือน : วันที่ 14-18 ก.พ./5-9,12-16 เม.ย./1-5 พ.ค. 57
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ :  39,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) : 39,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) : 38,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ : 8,000.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
•    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ – ไทเป
•    ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )
•    ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
•    ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
•    ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
•    ค่าประกันอุบัติเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
•    น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน.
•    ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
•    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ
หมายเหตุ. ในกรณีลูกค้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ 10 ปีลดทันที 1,500 บาท / ท่าน.

อัตราค่าบริการไม่รวม
•    ค่าทำพาสปอร์ต
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์  ค่าซักรีด ต่างๆ
•    ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
•    หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.
หมายเหตุ  : บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อน    การเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

การยกเลิก
1.    สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
2.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป     คืนเงินทั้งหมด
3.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.    ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน     เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.    ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การชำระเงิน : บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ
1.    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.    หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5.    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.    ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.    กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.    มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.    หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า สำหรับท่องเที่ยว
1.    หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) พร้อมสำเนา
2.    รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป
3.    หลักฐานการทำงาน
•    หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท
•    ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ
•    นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน
4.    สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่า *** จำเป็นต้องมี***
5.    สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมเบอร์โทรติดต่อเขียนลงในสำเนาทะเบียนบ้าน

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1.    ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa)  และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2.    ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application

และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3.    ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข้อมูลทั่วไปไต้หวัน, ช้อปปิ้งไต้หวัน, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ไต้หวัน, บทความไต้หวัน, สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ, สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, เทศกาลไต้หวัน, เที่ยวอุทยานแห่งชาติ, โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร