ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

รายการทัวร์:  ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์: Cl
ประเทศ: TAIWAN
ระยะเวลา: 5วัน 4คืน
สายการบิน: AIR CHINA
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น): 29,900.-

 

 

Taipei 101

วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – นังรถไฟหัวจรวด (สถานีเถาหยวน- ไทเป) – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – เหลาเหอไนท์มาร์เก็ต

06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

08.25 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI 066

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (CITY SUITES LAVENDER) หลังอาหารนำสัมผัสความเร็วขอรถไฟหัวจรวด ความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากสถานีเถาหยวนสู่เมืองไทเป จากนั้นนำทุกท่านสู่ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม

Taipei 101

ค่ำ บริการอาหารค่ำ
ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู) หลังอาหารให้ทุกท่านพาท่านไปอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เหลาเหอไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและหนุ่มสาวไทเป เป็นไนท์มาเก็ตที่ผสมผสานกันระหว่างสินค้าทั่วไปราคาไม่แพง เช่น นาฬิกา เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป และของกินรวมถึงขนมต่างๆ
พักที่
HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw

วันที่สอง    ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – อาบน้ำแร่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าต่าง ๆ กว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก ซึ่งประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี จากนั้นพาท่านชมอัญมณีที่ล้ำค่ามากๆ ของชาวไต้หวัน ณ ศูนย์ปะการังแดง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (TOP CHEF) หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นำท่านเข้าสู่ วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกันท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก หลังรับประทานอาหาร เชิญทุกท่านสัมผัสบรรยากาศอันผ่อนคลาย ในการอาบน้ำแร่ ภายในห้องพักทุกห้องของรีสอร์ท และ SPA OUTDOOR (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำด้วย)
พักที่ PEIKONG CREEK RESORT & SPA (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.pkcv.net

วันที่สาม    ผูหลี่ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดกวนอู – ชิมชาอูหลง ณ สวนชา – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ที่บริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะยังมีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิดสภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี

ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ใช่จี้) หลังอาหารนำทุกท่าน หลังรับประทานอาหารนำทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ต่อมานำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ต่อจากนั้นนำท่านชิมชาอูหลง ณ สวนชา ท่านจะได้ลิ้มลองชาอูหลงคุณภาพเยี่ยมจากสวนชา ชาอูหลงเป็นชาขึ้นชื่อของไต้หวัน ท่านสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง เมืองที่สำคัญของภาคกลาง เมืองแห่งต้นกำเนิดชาไข่มุกอันเลื่องชื่อ

ค่ำ บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร ดอยตุง) หลังอาหารค่ำนำทุกท่านเดินทางสู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจงเลยทีเดียว
พักที่ โรงแรม FULL SPRING HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.full-spring.com

วันที่สี่    ไทจง – ไทเป – หอระลึกเจีงไคเช็ค – ท่าเรือตั้นสุ่ย – ถนนโบราณตั้นสุ่ย (สะพานคู่รัก)– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่เมืองไทเป(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกำแพง) หลังรับประทานอาหาร จากนั้นอิสระช็อปปิ้งที่ ถนนโบราณตั้นสุ่ย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุ่มสาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกน้ำ มีลักษณะเป็นปากอ่าวที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ 400 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นแหล่งช็อปปิ้งและจุดชมวิวที่มีผู้คนมาเดินช็อปปิ้งและพักผ่อนไปด้วยในตัว จากนั้น ท่าเรือชาวประมง หลังจากที่ท่าเรือชาวประมงเดิม (ปี 1955) มีความแออัดและเก่าแก่ จึงได้มีการสร้างท่าเรือชาวประมงแห่งใหม่ในปี 1981 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวที่จะออกไปสู่ทะเล ซึ่งได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทเป เนื่องจากในยามเย็นจะมีบรรยากาศที่เย็นสบายรวมถึงภาพพระอาทิตย์ตกน้ำที่บริเวณปากอ่าว จุดชมวิวที่สำคัญของที่นี่คือ สะพานคู่รัก ซึงมีความยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 9,000 คน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้งเพื่อเชื่อมสองฟากฝั่งบริเวณท่าเรือชาวประมง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ภัตตาคาร 200 ล้าน) หลังอาหารค่ำนำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.nc-hotel.com.tw

วันที่ห้า   ไทเป –ร้านขนมเค้กสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – สนามบินเกาหยวน – กรุงเทพ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารหาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านที่ ร้านขายขนมพายสับปะรด
จากนั้นนำทุกท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เซียนเย่ บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู) หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ จากนั้นนำทุกท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา ) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ

22.45 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635

01.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทางวันที่ 20-24 กรกฎาคม 56

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ: 29,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: 29,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 28,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 27,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 5,000.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด : -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 1. ค่าตั่วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าทิปค่าคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพรวมกัน
 7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้  ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
 • หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา, หลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง
 • หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน)
 • กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา

 

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ไต้หวัน, โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน และติดป้ายกำกับ , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร