B ไต้หวัน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน

รายการทัวร์ : ไต้หวัน เหย่หลิว 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์      : GE 4 วัน 3 คืน
ประเทศ      : TAIWAN
ระยะเวลา    : 4 D 3 N
สายการบิน  : Trance Asia

วันที่แรก : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน
17:30 น. : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยทรานซ์เอเชียโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
19:25 น. : นำท่านเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน ทรานซ์เอเชีย เที่ยวบินที่ GE868 ( ใช้เวลาเดินทาง 3 ช.ม)
00.10 น. : เดินทางถึงสนามบิน เจียงไคเช็ค ในเมืองเถาหยวน  ผ่านพิธีการทางศุลกากร และ รับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก
พักที่ : โรงแรม CITY SUIT TAOYUAN GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : กรุงเทพฯ – ไทเป – เถาหยวน – พิพิธภัณฑ์กู้กง – จงเรี่ยฉือ – เหย่บลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติ่ง
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก   หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและ ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน  ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné  หรือการลงยาทองแบบอิสลามิคที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลกอัญมณี หันมาสนใจมากขึ้น ซึ่งสามารถเรียกความสนใจ จากดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ได้ไม่น้อยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีห้องแสดงหยกที่ล้ำค่า โดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับในความงดงามวิจิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “ หยกหมูสามชั้น”  “งาช้างแกะสลัก  17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่ ตราของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่”     ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่นี่ได้รับการยอมรับในการจัดการที่ยอดเยี่ยม จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ 1ใน 3 ของโลกที่มีการจัดการที่ดีที่สุด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในการเดินทางมาชม และศึกษา “หัวใจ” ของวัฒนธรรมจีนโบราณ

1

jadeite-cabbage

National Palace Museum-3

จากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานวีรชน จงเรี่ยฉือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อชาติ ในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจูและรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นจนถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์     ที่แห่งนี้เป็นที่สักการะดวงวิญาณของทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น  ผนังทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับด้วยรูปภาพ และเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่นของอนุสรณ์แห่งนี้คือนักท่องเที่ยวสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหาร ที่ได้รับการฝึกอย่างเคร่งครัด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ  เป็นภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

2094768842_eae02e1c36_zIMG_8801

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอู๋เจี้ยวภัตตาคาร 200ล้าน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  เมืองเหยหลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่  เมืองโบราณจิ่วเฟิน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว ”     ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เมืองโบราณจิ่วเฟิน1จิ่วเฟิน2

จิ่วเฟิ่น4จิ่วเฟิ่น3

จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายได้ที่ตลาดซีเหมินติง ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรทั้งรองเท้ายี่ห้อดัง New balance , Onisukaฯลฯ เสื้อผ้า รวมถึงมีของกินให้ท่านเลือกชิมได้อีกมายมาย

ซีเหมินติง1ซีเหมินติง2ซีเหมินติง3ซีเหมินติง4

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารแบบกวางตุ้ง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL www.ntphotel.com/ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : ศูนย์ปะการังแดง – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินอู๋ – แวะชิมชาอู่หลง – ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก   หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์ปะการังแดง พร้อมชมเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ

ประกังแดง1ประการังแดง3

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ชม วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก   งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพสุธาแยกและเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถว แต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม

จงไถซานซือ3จงไถซานซื่อ1

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารมื้อสุกี้ชาบู ชาบู หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชม ความงามของ  ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบ ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำ    และภูเขาที่สวยงาม ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ  33  กิโลเมตร  ลักษณะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น ส่วนเหนือของเกาะมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ ส่วนใต้ของเกาะกวงหัวมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวทำให้ตัวทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์ และพระจันทร์เสี้ยว จึงเป็นที่มาของชื่อ สุริยัน -จันทรา ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก  การ ล่องเรือ ชมความงามของทะเลสาบอย่างใกล้ชิดจะทำให้ท่านได้สัมผัสกับความงดงามเพิ่มขึ้น

สุริยันจันทรา1สุริยันจันทรา3

นำท่านขึ้นสู่ วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ  พระถังซามจั๋ง   ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965  จากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง  นำท่านชม วัดเหวินหวู่ เป็นวัดที่สวยงามมาก ให้ท่านได้สักการะ ศาสดา ขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัว 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เหวินหวู่1เหวินหวู่3

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ สเต็ค เนื้อ , หมู , ไก่, ปลาแซลมอน , ปลาหิมะ ให้ท่านเลือกพร้อมบุฟเฟสลัดบาร์ หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต  เปิดตำนานสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง ตั้งแต่ปี 1963  โดยตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฟงเจี้ย ปัจจุบัน และขยายอาณาเขตไปถึงถนนหลายสาย ทั้ง Wenhua-fengjia-fushin  และย่าน Xian-Street  ตลอดสองข้างทางมีร้ารวงที่แข่งขันกันเรียกลุกค้าตลอดสาย  มีร้านค้ามากมาย   แถมราคาถูกสุดๆ ตั้งแต่เสื้อฟ้า  กระเป๋า  รองเท้า  เครื่อประดับ ของแต่งบ้านไปจนถึง ของเด็กเล่น   ในขณะที่ขวามือเต็มไปด้วยร้านอาหารและของทานเล่น  นับได้ว่าเป็นเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ เพราะ เมื่อช้อปปิ้งจนหิวก้อสามารถเติมพลังได้ในทันทีสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่

ซีเหมินติง3

ที่พัก : FRESH FIELADS HOTEL : http://www.freshfields.com.tw/ หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับ การแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ  ขอให้ทุกท่านกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย

วันที่สี่ : ไทจง – ไทเป – ร้านดิวตี้ฟรี – ผ่านชมตึกไทเป101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้อิสระที่ ดิวตี้ฟรีไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง น้ำหอม ฯลฯ จากนั้นนำท่าน ผ่าน ชม ตึกระฟ้าไทเป101 ( ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ) นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองไทเป มีความสูงถึง  508  เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรม มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน นอกจากจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกแล้ว ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกด้วย ไทเป101 สามารถรองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สูงถึง 7.6 ริกเตอร์ มีการติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก  900 ตัน ทำหน้าที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ไม่ให้อาคารสั่นไหวไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว   นอกจากนี้ยังมี ลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,008 เมตรต่อนาที ภายในตัวอาคารยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าในยามค่ำคืนเราจะมองเห็นตัวอาคารสาดส่องด้วยแสงไฟสีน้ำเงินและสีเขียว ซึ่งมองเห็นได้จากทั่วทุกมุมของเมืองไทเป

ตึกไทเป101

ตึกไทเป101

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพระกระโดดกำแพง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
16.00 น. : อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GE867
18.25 น. : เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
รายละเอียดทัวร์   ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง เดือน : สิงหาคม-ตุลาคม
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ:  24,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: 24,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 23,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 5,500.-

 อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน (กรณีที่ลูกทัวร์มีแล้วเราหักคืนให้ท่านละ 1800 บาท)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)
ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป     คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน     เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน     เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารในการทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด
4. หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
5. หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา , หลักฐานการงาน , และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง
6. หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน)
7. กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
8. สำหรับลูกค้าที่เคยเดินทางต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป ประเทศในกลุ่มเชงเกน อเมริกา แคนาดา ฯลฯ ไม่ต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับการงาน และการเงินในการขอทำวีซ่า

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ไต้หวัน, รวมทัวร์ไต้หวันทั้งหมด, สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร