C ไทเป ไถจง ฮัวเหลียน 5 วัน 4 คืน

รายการทัวร์ : ไทเป ไถจง ฮัวเหลียน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์      : GE 5 วัน 4 คืน
ประเทศ      : TAIWAN
ระยะเวลา    : 5 D 4 N
สายการบิน  : Trance Asia

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – เถาหยวน
17.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาท์เตอร์ S ประตู  8  สายการบินทรานซ์เอเซีย  โดยเจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
19.25 น. : ออกเดินทางสู่กรุงไทเป…เที่ยวบินที่ GE868
01.10 น. : ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : โรงแรม CITY SUIT TAOYUAN GATEWAY HOTEL  http:www.citysuites.com.tw/ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : หนานโถว – วัดจงไถซานซื่อ –ชิมชาอูหลง -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ตลาดฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ เมืองหนานโถว นำท่านชม วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก   งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพสุธาแยกและเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถว แต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม

จงไถซานซื่อ1วัดจงไถซานซื่อ2

เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ  ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี นำท่านหลังอาหารนำท่านนำท่านชม วัดเหวินหวู่ เป็นวัดที่สวยงามมาก ให้ท่านได้สักการะ พระศาสดา ขงจื่อเทพเจ้าแห่งปํญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

เหวินหวู่1เหวินหวู่3

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ  ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่ง ทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่ โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน

1024px-Sun-Moon-Lake-Taiwanสุริยันจันทรา1

นำท่านขึ้นสู่ วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ  พระถังซามจั๋ง   ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นพอท่าน แวะชิมชาอูหลง
ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็ค เนื้อ , หมู , ไก่, ปลาแซลมอน , ปลาหิมะ ให้ท่านเลือกพร้อมบุฟเฟสลัดบาร์ หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน

ฟงเจี้ย ไนท์มาเก๊ต 1

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : FUUL SPRING  HOTEL  http://full-spring.com/rooms.html   หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : ไทเป – ศูนย์ประการังแดง -พิพิธภัณฑ์กู้กง  -ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101  – ซีเหมินติง    
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ฯลฯ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี

1
เที่ยง : บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่  ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %

ไทเป 101 1ไทเป 101 3ไทเป 101 5

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระข้อปปิ้งตามอัธยาศัยก่อนกลับ

ซีเหมินติง1

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร HAIBAWANG REST. ด้วยเมนูพระกระโดดกำแพง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : FULLON SHENKENG www.shen/keng.fullon-hotel.com.tw/  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : ไทเป – นั่งรถไฟด่วน – ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟด่วน – ไทเป
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ….นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน โดยรถไฟด่วน ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงฮัวเหลียน

รถไฟหัวจรวด

รถไฟหัวจรวด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย : นำท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ”  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ

ไท่ลูเก๋อ 1ไท่ลูเก๋อ 2

ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชม น้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตา

ทางนกนางแอ่น 1ทางนกนางแอ่น 3

ด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติ  เทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิว  อีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป โดยรถไฟด่วน
เย็น : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL   WWW.NTPHOTEL.COM/

วันที่ห้า : ไทเป –-  DUTY FREE   – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – กรุงเทพฯ
เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม …. นำท่านชม อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้.. จากนั้นแวะช้อปปิ้งที่ DUTY FREE

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารพิเศษ พระกระโดดกำแพง หลังอาหารนำท่านสนามบินเถาหยวน
16.00 น. : อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ทรานซ์เอเชีย เที่ยวบินที่ GE867
18.25 น. : เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา*** หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน

อัตตราค่าบริการ

รายละเอียดทัวร์   ไต้หวัน ไถจง ฮัวเหลียน 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง เดือน : กันยายน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ:  29,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: 29,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 28,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 5,900.-

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 คืนที่ระบุตามโปรแกรม
3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
6. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 1500 บาท
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
9. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก  10,000  บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

การยกเลิก
* สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทำวีซ่า

หมายเหตุ
* บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
* หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง  ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
* ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
* มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
* หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ณ วันเดินทาง
2. รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป  อายุไม่เกิน 6 เดือน  ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น  ( ปรับบัญชียอดล่าสุด )  ทุกหน้าทุกแผ่น
6. หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน
- ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน  เป็นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริษัท  :  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน  นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน / นักศึกษา  ( อายุ 16 ปีขึ้นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ ( อายุ ต่ำกว่า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
7. ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็น  ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
8. ใบหย่า ( ถ้ามี )

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:
3.1 เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน

การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)
• หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
• ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
• ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปัจจุบันเป็นผู้ที่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พำนักถาวร หรือ
(ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
• ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ไต้หวัน, รวมทัวร์ไต้หวันทั้งหมด, สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน, โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน และติดป้ายกำกับ , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร